Regulamin

Regulamin (“Regulamin”) wydarzenia pt. Miedź Jam (“Game Jam”)

§ 1 Informacje ogólne

1. Organizatorem Game Jamu jest KGHM Polska Miedź S. A. z siedzibą w Lubinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-301, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000023302, NIP: 6920000013, o kapitale zakładowym: 2 000 000 000 zł, opłaconym w całości (“Organizator”).
2. Operatorem Game Jamu jest Better Gaming Agency sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 20/137, 02-972, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000861416, NIP: 9512453809, o kapitale zakładowym: 5 000 zł (“Operator”).
3. Partnerem Game Jamu jest Ringer Axel Springer Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewska 49, 02-672 (“Partner”).
4. W ramach Game Jamu zadaniem uczestników będzie stworzenie gry wideo (“Gra”) na temat przedstawiony przez Organizatora.
5. Game Jam odbywa się w dniach od 17 maja 2021 r., godz. 18:00 do 23 maja 2021 r., godz. 23:59.
6. Wydarzenie odbywa się w całości w formie online. Operator nie przewiduje żadnych aktywności wymagających od Uczestników fizycznej obecności w określonym miejscu. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obostrzeń związanych z obowiązującym w kraju stanem epidemii.
7. Wszelkie informacje dotyczące wydarzenia oraz jego przebiegu, w tym niniejszy Regulamin, dostępne są na stronie: www.miedzjam.pl.
8. Naruszenie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu upoważnia Operatora do wykluczenia Uczestnika z wydarzenia oraz pozbawia go prawa do ewentualnej nagrody.
9. Operator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz w zakresie, w jakim dopuszczają to obowiązujące przepisy, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa Uczestników.

§ 2 Uczestnicy oraz Zgłoszenia

1. W Game Jamie wziąć udział mogą jedynie osoby fizyczne, które zarejestrowały się na wydarzenie oraz otrzymały potwierdzenie od Operatora.
2. Osoby chcące wziąć udział w wydarzeniu zobowiązane są do wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://miedzjam.pl/#wez-udzial, podając prawdziwe dane osobowe.
3. Wypełnienie formularza stanowi zgłoszenie chęci udziału w wydarzeniu oraz jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Po potwierdzeniu zgłoszenia przez Operatora w formie e-mail (na adres podany przy rejestracji), dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Operatorem, a zgłaszającym się, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Po zawarciu umowy zgłaszający się otrzymuje status Uczestnika.
4. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zachowania zgodnego z prawem oraz z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.
5. Udział w Game Jamie jest bezpłatny.
6. Ewentualne koszty poniesione w związku z uczestnictwem w Game Jamie obciążają Uczestników. Operator nie będzie zobowiązany do zwrotu poniesionych kosztów.
7. W Game Jamie można uczestniczyć samodzielnie lub grupowo (maksymalnie 4 osoby w grupie). Niezależnie od formy uczestnictwa, każdy zgłaszający się zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego.

§ 3 Przebieg Wydarzenia

1. Operator nie zapewnia sprzętu komputerowego, ani narzędzi wymaganych do uczestnictwa w Game Jamie.
2. Rejestracja na Game Jam będzie możliwa od 4 maja 2021 r. o godz. 8:00 do dnia 17 maja 2021 r. o godz. 14:59.
3. Wszelkie zgłoszenia otrzymane przez Operatora poza wskazanymi powyżej datami będą nieważne.
4. Game Jam trwa od dnia 17 maja 2021 r. o godz. 18:00 do dnia 23 maja 2021 r., do godz. 23:59.
5. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 27 maja 2021 r. o godz. 18:00.
6. W chwili rozpoczęcia Game Jamu, wszyscy Uczestnicy otrzymają informację o temacie Game Jamu oraz materiały źródłowe od Operatora. Materiały źródłowe dostępne będą również pod adresem: www.miedzjam.pl.
7. Komunikacja z Uczestnikami odbywać się będzie za pośrednictwem programu Discord.
8. Po zakończeniu tworzenia Gry, Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć ją Partnerowi za pomocą formularza dostępnego na stronie: www.miedzjam.pl.
9. Wraz z Grą, Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:

 • kartę informacyjną zawierającą: tytuł Gry, autora (autorów, w przypadku gry tworzonej grupowo), opis gry (sugerowane 3-4 zdania), specjalne instrukcje dla Jury (jeżeli dotyczy),
 • grafikę prezentującą grę (key art/cover) o wymiarach minimalnych 1150 x 755 pikseli; w formacie 9×6
 • max. 30-sekundowy filmik prezentujący grę (gameplay), w formie pliku lub linku do serwisu umożliwiającego oglądanie i udostępnianie plików filmowych przez użytkowników, takiego jak YouTube, Vimeo itp.

10. Niedostarczenie Gry w terminie wskazanym w § 3 ust. 4 będzie jednoznaczne z rezygnacją przez Uczestnika z udziału w Game Jamie oraz pozbawia go prawa do ewentualnej nagrody.
11. Dostarczenie gry w formie innej, niż wskazana w § 3 ust. 8 będzie jednoznaczne z rezygnacją przez Uczestnika z udziału w Game Jamie oraz pozbawia go prawa do ewentualnej nagrody.
12. Gry dostarczone w terminie wskazanym w § ust. 2 oraz w formie wskazanej w § 3 ust. 6 uznawane będą za skończone projekty. Po ich dostarczeniu Uczestnicy nie będą mieli możliwości ich zmiany.
13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy Uczestnik nie ze swojej winy nie może dostarczyć Gry w wyznaczonym terminie lub w wyznaczony sposób, Operator może wyznaczyć dodatkowy termin lub sposób dostarczenia gry, po uprzednim uprawdopodobnieniu przez Uczestnika braku winy.

§ 4 Gry

1. Zgłoszone Gry muszą:

 • nawiązywać do tematu przedstawionego przez Organizatora.
 • być w stanie technicznym pozwalającym na uruchomienie ich na komputerze osobistym (PC),
 • być wytworzone wyłącznie w trakcie Game Jamu,
 • być wytworzone na sprzęcie komputerowym Uczestnika lub z którego uczestnik ma prawo korzystać na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego,
 • zawierać planszę informacyjną wyświetlaną po uruchomieniu gry, a przed rozpoczęciem rozgrywki. Plansza powinna zawierać informację o tym, że gra została podczas Miedź Jamu oraz zawierać logotyp wydarzenia i logotyp Organizatora, Operatora i Partnera (better. gaming agency, Game Planet oraz KGHM). Plansza musi być widoczna przez 3 sekundy przed rozpoczęciem rozgrywki. Plansza zostanie dostarczona przez Operatora wraz materiałami źródłowym

2. Uczestnicy mogą zgłosić jedynie Gry, do których posiadają pełnię praw autorskich lub do stworzenia oraz rozporządzania którymi posiadają odpowiednie licencje.
3. Zgłoszone Gry nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich, ani być obciążone na rzecz osób trzecich.
4. Zgłoszone Gry nie mogą zawierać:

 • treści, które są niezgodne z prawem,
 • treści, które są powszechnie uważane za obraźliwe (takie jak: wulgaryzmy, treści erotyczne, dyskryminujące, narkotyki),
 • wirusów, ani innego złośliwego oprogramowania w jakiejkolwiek formie.

5. Jury będzie miało prawo pominięcia Gier niespełniajacych wymogów Regulaminu oraz wykluczenia z Game Jamu ich autorów.

§ 5 Ocena Gier i Nagrody

1. Gry konkursowe oceniane będą przez Jury w składzie ustalonym przez Operatora oraz składającym się z przedstawicieli Organizatora, Operatora, Partnera oraz profesjonalistów związanych z branżą gier wideo.
2. Jury może wybrać maksymalnie 4 Gry, które otrzymają nagrody zwykłe i nagrodę specjalną. Jury zachowuje prawo do nieprzyznania którejkolwiek z nagród.
3. Przy ocenie Gier brane będą pod uwagę:

 • nawiązanie do tematu Game Jamu,
 • stopień złożoności,
 • warstwa wizualna,
 • warstwa muzyczna,
 • stan techniczny gry,
 • wrażenia z rozgrywki.

4. Do nagród zwykłych należy:

 • 1. miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł,
 • 2. miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł,
 • 3. miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł.

5. Nagroda specjalna składała się będzie z dwóch elementów:

 • nagrody pieniężnej w wysokości 10 000 zł,
 • możliwości zawarcia umowy z Game Planet na dystrybucję oraz promocję Gry.

6. Laureat nagrody specjalnej uzyska propozycję zawarcia umowy z Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o., w ramach której Gra umieszczona zostanie na serwisie GamePlanet i będzie objęta promocją w serwisie oraz innych serwisach Rinigier Axel Springer Polska sp. z o.o. Umowa przewidywać będzie, że przed uruchomieniem Gry mogą pojawić się reklamy. W tym wypadku autor Gry otrzyma 50% przychodu netto (po odliczeniu kosztów sprzedaży) z tytułu ww. reklamy. Warunkiem skorzystania z ww. nagrody jest potwierdzenie wszystkich istotnych elementów ww. umowy.
7. Wszystkie gry konkursowe będą również udostępnione w serwisie Game Planet (www.gameplanet.pl).
8. Nagroda pieniężna zostanie wypłacona Uczestnikowi na wskazany przez niego numer rachunku bankowego w terminie 14 dni. Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia Operatorowi swojego numeru rachunku bankowego wraz ze wszelkimi danymi niezbędnymi do spełnienia przez Operatora obowiązków podatkowych, w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników. Niedostarczenie informacji we wskazanym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
9. W przypadku Gier stworzonych przez więcej, niż jednego Uczestnika, nagroda zostanie przyznana całemu zespołowi łącznie. W takim przypadku kwota nagrody zostanie podzielona przez liczbę członków zespołu oraz wypłacona w częściach, każdemu z Uczestników po równo, z zastrzeżeniem § 5 ust 8.
10. Wszelkie koszty związane z przyznaniem nagrody (takie jak podatki i inne zobowiązania publiczne) obciążały będą Uczestnika.

§ 7 Prawa Autorskie

1. Uczestnicy wyrażają zgodę oraz udzielają Organizatorowi, Operatorowi oraz Partnerowi licencji niezbędnej do udostępnienia ich Gier oraz stworzonych przez nich materiałów po zakończeniu Game Jamu na stronie wydarzenia pod adresem: www.miedzjam.pl/gry.
2. Licencja obejmowała będzie prawo do:

 • korzystania z Gier,
 • publicznego wyświetlania Gier zarówno indywidualnie, jak i w zestawieniu z innymi utworami,
 • wprowadzania do Gier do obrotu oraz udostępniania ich w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 • udzielania sub-licencji.

3. Ponadto, Uczestnicy udzielają Organizatorowi, Operatorowi oraz Partnerowi licencji do wykorzystania Gier oraz materiałów przekazanych Operatorowi w ramach Game Jamu w celu promocji Game Jamu oraz działalności Organizatora, Operatora oraz Partnera.
4. Powyższe licencje udzielone są na czas nieokreślony oraz bez ograniczeń terytorialnych.
5. Każdy Uczestnik może wypowiedzieć udzieloną licencję z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Dla swojej skuteczności wypowiedzenie musi być dostarczone na adres e-mail: info@bettergaming.pro.

§ 8 Klauzula informacyjna

1. Administratorem danych osobowych Uczestników podanych w trakcie rejestracji jest Better Gaming Agency sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 20/137, 02-972 („Administrator”).
2. Z Administratorem można się skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail iod@bettergaming.pro lub pisemnie na adres siedziby Administratora tj. al. Rzeczypospolitej 20/137, 02-972 Warszawa.
3. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Uczestników w trakcie rejestracji będzie odbywało się w celu:

 • niezbędnym do wykonania umowy lub do podjęcia działań na rzecz Uczestników przed zawarciem umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”);
 • realizacji obowiązków Administratora związanych z wypłatą nagród, w tym obowiązków podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. w razie konieczności obrony lub dochodzenia roszczeń tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Dane osobowe Uczestników, w niezbędnym zakresie, będą przekazywane do Partnerów w celu realizacji zobowiązań związanych z przyznaniem nagród.
5. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
6. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania umowy lub okres nie dłuższy niż maksymalny okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawarcia i wykonywania umowy.
7. Informujemy, że każdy Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, a w przypadkach, w których podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wniesieniem sprzeciwu.
8. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego/jej danych osobowych dotyczących narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub RODO.
9. Podanie przez Uczestników danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy z Administratorem. Uczestnicy nie są zobowiązani do podania danych osobowych, ale w razie ich braku niemożliwe będzie zawarcie oraz wykonanie umowy.
10. Dane Uczestników nie będą wykorzystane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.